วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 1224 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อเวชภัณฑ์ใช้ในงานหน่วยกู้ชีพและงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมายานพาหนะสำหรับเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากร อบต.หนองแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 เชื่อม บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในงานของกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และชุดตรวจสารเสพติดตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจรของอบต.หนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง