วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยศูนย์สาธิตหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายเช็คอินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร คสล. สายซอยกลางบ้าน บ้านหนองโก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำของอบต.หนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง