วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนพร้อมติดตั้งผ้าม่านของอบต.หนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดป่าหนองแดง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยร่มเย็น บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายบุญมา ชนะบุญ - บ้านนายสมบูรณ์ โม้พิมพ์ บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบตัวยู พร้อมฝาปิด (บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.หนองแดง) บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร สายนานางเลียบ ชัยสงคราม-อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร สายนานางคำหมุน เพ่งอำนาจ-อ่างเก็บน้ำห้อยลอมไผ่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร สายนานายอินทรี ไชสอ- นานายบุญหลาย พันธ์ผาง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล้กตำบลหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง