องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

นายธงชัย  สิงห์นวล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-6383719
นายสิงห์หาญ  อักษร
นายชัยยันต์  ตรีเหลา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.061-4086709 โทร.086-2336255
   
นายบุญแถม  พนามวัง
นายชาตรี  คลังอุดม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร.098-5832673 โทร.092-4259700
   
นายพงพิสิทธิ์  แสงจันทร์
นายไกรสรณ์  ไพรทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร.093-5604243 โทร.061-5409677
   
นายภาคิน  อริราช
นายสุริยา  ซ้ายหนองขาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร.083-9181613 โทร.085-0020413
   
นายธนิตพงศ์  สินธุรักษ์
นายทองมา  คำมณีจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
โทร.092-8407945 โทร.064-1319514