องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายคธากร สาหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 โทร. 064-0533119
 
นางจันทร์เพ็ญ แสงตันชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
โทร. 093-3271246
 
นายศรีวิบูลย์  สีภูทอง
นางมณเฑียร  ร้อยพิลา
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 063-9165383
โทร. 098-0589057
   

นายใจเพชร  ยานประเสริฐ
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร. 083-1497284