องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
สำนักปลัด อบต.

นายศรีวิบูลย์  สีภูทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นายเอกพล ทองน้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

-ว่าง-
นางสาววงษ์เดือน พันสนิท นางสาวละมัย  เพ็ญนาดี
นักทรัพยากรบุคคล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

-ว่าง-
นายราชันย์  เสนานุช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง- นายภูวดล  ระลี
นิติกร เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายสมนึก  มหามูล
นางสาวทรัพย์สิรินทร์  เสนงาม
นางมนัสนันท์  ฝอยเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

นายทองสอน  วงมาเกษ
นายเจษฎากร กองราชา
นักการ คนงาน

นางสาวชนกวนันท์ แซงดวงดี
นางสาววนิศรา โพนแดง นางสาวภาวิณี เนตรภักดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ