องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
สำนักปลัด อบต.

นายศรีวิบูลย์  สีภูทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นายเอกพล ทองน้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวอรทัย หอมจู
นางสาวจารุวรรณ  พิพิศ นางสาวละมัย  เพ็ญนาดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสหัส แสนภูเขียว
นายราชันย์  เสนานุช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง- -ว่าง-
นิติกร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมนึก  มหามูล
นางสาวทรัพย์สิรินทร์  เสนงาม
นางมนัสนันท์  ฝอยเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นายประติ  น้อยใส
- ว่าง -
นายเจษฎากร กองราชา
นักการ พนักงานขับรถยนต์ คนงาน

นางสาวชนกวนันท์ แซงดวงดี
นางสาววนิศรา โพนแดง
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ