องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
กองคลัง

นางมณเฑียร ร้อยพิลา
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

- ว่าง -
นางรำไภ กาสี
          นายมนตรี  ไชยพิเดช
นักวิชาการคลังชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
      เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางคำปั่น ปลูกสกุล
นางสาวอัจฉราพรรณ ชนะฟ้อง นางสาวบุษบา คำมณีจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 
-ว่าง- นางสาวพรพรรณ วรบุตร  
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานจ้างเหมาบริการ