องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
กองช่าง


นายใจเพชร  ยานประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง


- ว่าง -
นายช่างโยธา


นายวิทยา  เอกรักษา นายนคร  กันยามิน นางสาวยุวดี  อ่อนสาคร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า คนงาน นายธีระ  ตาลเพรช
 พนักงานจ้างเหมาบริการ