องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


 

 

 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : แหนมหมู , ไส้กรอกหมู
รูปผลิตภั
ณฑ์ :ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
ผู้ผลิต/แหล่งจำหน่าย : กลุ่มอาชีพแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านหนองแดง หมู่ 1 ตำบลหนองแดง
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ประธานกลุ่ม : นางมยุรี  สีช้าง
 
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวเกรียบ (ข้าวโป่ง)
รูปผลิตภัณฑ์ :

ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร  ขนมขบเคี้ยว
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
ผู้ผลิต/แหล่งจำหน่าย : กลุ่มอาชีพทำข้าวเกรียบว่าว บ้านหนองโก หมู่ 2 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ประธานกลุ่ม : นางศิริพันธ์ อัครวงษ์
โทรศัพท์ : 087-5284021
   
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ : พลอยสำเร็จรูป
รูปผลิตภัณฑ์ :
ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องประดับ
ผู้ผลิต/แหล่งจำหน่าย : กลุ่มอาชีพเจียรในพลอยบ้านหนองทุ่ม หมู่ 3 ตำบลหนองแดง อำเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ประธานกลุ่ม : นางรัตนา ไพบูลย์ 

   
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชุดเด็ก
รูปผลิตภัณฑ์ :
ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องแต่งกาย
ผู้ผลิต/แหล่งจำหน่าย : กลุ่มอาชีพเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรมบ้านซ่งหนองขาม หมู่ 4 ตำบล
หนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ประธานกลุ่ม : นางราตรี  เสนา
โทรศัพท์ : 
   
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื่อกกลายขิดและลายพื้นบ้านพื้นเมือง
รูปผลิตภัณฑ์ :
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่ง
ผู้ผลิต/แหล่งจำหน่าย : กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกบ้านโคกจั๊กจั่น หมู่ 5 ตำบลหนองแดง อำเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ประธานกลุ่ม : นางอรุณ  หมั่นมี
โทรศัพท์ : 080-0087882
 
   
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าไหม เสื่อกก
รูปผลิตภัณฑ์ :
ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ ของประดับตกแต่ง
ผู้ผลิต/แหล่งจำหน่าย : กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม ทอเสื่อกกบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 7 ตำบล
หนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ประธานกลุ่ม : นางบังอร ศิริพันธ์
โทรศัพท์ : 081-4101350
 
   
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื้อผ้า ชุดนอน
รูปผลิตภัณฑ์ :
ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องนุ่งห่ม
ผู้ผลิต/แหล่งจำหน่าย : กลุ่มอาชีพเย็บผ้าบ้านหนองขาม หมู่ 8 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ประธานกลุ่ม : นางสุริยาพร  สมัครไทย
โทรศัพท์ : 
   
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าห่ม
รูปผลิตภัณฑ์ :
ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องนุ่งห่ม ของใช้
ผู้ผลิต/แหล่งจำหน่าย : กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและผ้าห่ม หมู่ 9 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ประธานกลุ่ม : นายบุญมา  ชูจันทึก
โทรศัพท์ : 087-2327116
   
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื่อกกลายขิดและลายพื้นบ้านพื้นเมือง
รูปผลิตภัณฑ์ :                 
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่ง
ผู้ผลิต/แหล่งจำหน่าย : กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกบ้านโพธิ์ชัย หมู่ 10 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ประธานกลุ่ม : นางทองคำ  ลำตาล
โทรศัพท์ : 
   
   
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวเกรียบว่าว
รูปผลิตภัณฑ์ :
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร ขนมขบเคี้ยว
ผู้ผลิต/แหล่งจำหน่าย : กลุ่มอาชีพข้าวเกรียบว่าวบ้านห้วยโจด หมู่ 11 ตำบลหนองแดง
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ประธานกลุ่ม : นางเกยูร  จันจำปา
โทรศัพท์ : 087-2235872