องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒธนธรรม

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 

 
  นางจิรัชยา ฝอดสูงเนิน
 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
 
 
 นางวาสนา  ดวงมาลา นางรัชดาภรณ์  สีแข่นไตร  นางสาวจันทร์เพ็ญ  กมลคร
 ครูชำนาญการ ครู  ครู

 

นางรัศมี เสนงาม  

ผู้ดูแลเด็ก  

 นางสาวรัตติยาภรณ์  ภูมิพิพัฒน์
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชนะชัย  พลพิมพ์
คนงาน