องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

 

** ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง **

         สภาตำบลหนองแดง ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2543 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2539