องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

 

** ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง **

         สภาตำบลหนองแดง ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2543 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2539 

 

 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4344-4041, 0-4344-4135, 0-4330-6102
EMAIL : nongdangs@hotmail.com, nongdangs611@gmail.com
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign