องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ “คมนาคมก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” พันธกิจ 1.การพัฒนาคมนาคม 2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4344-4041, 0-4344-4135, 0-4330-6102
EMAIL : nongdangs@hotmail.com, nongdangs611@gmail.com
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign