องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ “คมนาคมก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” พันธกิจ 1.การพัฒนาคมนาคม 2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม