องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  ตั้งอยู่บ้านโพธิ์ทอง  หมู่ที่  7  ตำบลหนองแดง  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  อยู่ห่างจากอำเภอสีชมพู  ประมาณ  14  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

 

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ตำบลศรีสุข  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้                      ติดต่อกับ  ตำบลซำยาง  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ  ตำบลนาจาน  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ  ตำบลซำยางและตำบลบ้านใหม่  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น

เนื้อที่

            ตำบลหนองแดง  มีเนื้อที่ทั้งหมด  25,625  ไร่  หรือประมาณ  41  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร

            ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  มี  11  หมู่บ้าน 2,045 ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น  7,322  คน  แยกเป็นชาย 3,623 คน  หญิง  3,699 คน (ข้อมูลประชากร ณ เดือนพฤศจิกายน 2560)

ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม  รายชื่อกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
ชาย หญิง
หมู่ที่  1  บ้านหนองแดง 193 311 329            640 นายวันเสาร์  สีช้าง
หมู่ที่  2  บ้านหนองโก 177 256 267            523 นายวิชาญ  อัครวงษ์
หมู่ที่  3  บ้านหนองทุ่ม 253 543 570         1,113 นายสุวัฒชัย  สิงห์นวล
หมู่ที่  4  บ้านซ่งหนองขาม 161 230 223            453 นายภูมรินทร์  เสนงาม
หมู่ที่  5  บ้านโคกจั๊กจั่น 351 378 380            758 นายวิทยา หลานวงค์
หมู่ที่  6  บ้านสันติสุข 158 336 363            699 นายสุวรรณ์  เติมภูเขียว (กำนัน)
หมู่ที่  7  บ้านโพธิ์ทอง 181 339 355            694
นายอรรณนพ จันศิลา
หมู่ที่  8  บ้านหนองขาม 126 199
195            394 นายชุติพนธ์ ฝอยเงิน
หมู่ที่  9  บ้านมิตรสัมพันธ์ 260 524 556         1,080 นายบุญมา  ชูจันทึก
หมู่ที่  10  บ้านโพธิ์ชัย 104 189 178            367 นายบรรดิษฐ  แสนราชไพบูลย์
หมู่ที่  11  บ้านห้วยโจด 138 271 269            540 นายสมพร พุทธเสน
รวม   2,102 3,576 3,685  7,261