องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา

            ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  มีโรงเรียน  จำนวน  5  แห่ง

1. โรงเรียนบ้านหนองแดง

2. โรงเรียนบ้านหนองโก

3. โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์

4. โรงเรียนบ้านสันติสุข

5. โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1 แห่ง

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

ด้านศาสนา

            ประชากรในพื้นที่ตำบลหนองแดง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  จำนวน  9  แห่ง  ดังนี้

                1. วัดป่าบ้านหนองแดง         บ้านหนองแดง    หมู่ที่  1                   

                2. วัดโคกกลางสว่าง             บ้านหนองโก      หมู่ที่  2,   บ้านหัวยโจด  หมู่ที่  11

                3. วัดเกาะแก้ว                       บ้านหนองทุ่ม     หมู่ที่  3                         

                4. วัดป่าหนองลาน                 บ้านหนองทุ่ม     หมู่ที่  3

                5. วัดสามัคคี                           บ้านซ่งหนองขาม หมู่ที่  4

                6. วัดประชาอุทิศพัฒนาราม  บ้านโคกจั๊กจั่น     หมู่ที่  5,  บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10

                7. วัดป่าประชาชุมพร             บ้านสันติสุข          หมู่ที่  6

                8. วัดสายทอง                         บ้านโพธิ์ทอง          หมู่ที่  7,   บ้านมิตรสัมพันธ์  หมู่ที่  9

                9. วัดป่านาล้อม                      บ้านหนองขาม       หมู่ที่  8

ด้านสาธารณสุข

            มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  1  แห่ง  คือ

1.       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง