องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบลหนองแดง

1.ถนนมะลิวัลย์จากจังหวัดขอนแก่น – อำเภอชุมแพ มีรถประจำทาง (ธรรมดา – ปรับอากาศ) ระยะทางจากจังหวัดขอนแก่น – อำเภอชุมแพ 82 กิโลเมตร

2.ถนนสายชุมแพ – อุดรธานี มีรถประจำทาง (ธรรมดา – ปรับอากาศ) ระยะทางจากอำเภอชุมแพ – ตำบลหนองแดง 18 กิโลเมตร

การไฟฟ้า

ประชากรตำบลหนองแดงมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

การโทรคมนาคม

มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ

การประปา

ประชากรตำบลหนองแดงมีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำ

1.แหล่งน้ำธรรมชาติ มีจำนวน 21 แห่ง

2.บ่อบาดาลสาธารณะ มีจำนวน 43 แห่ง

3.บ่อบาดาลเอกชน มีจำนวน 155 แห่ง