องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]179
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง [ 24 ก.ย. 2561 ]133
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง [ 12 ก.ย. 2561 ]157
24 ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถส) [ 6 ก.พ. 2561 ]128
25 ขอเชิญประชาชนชาวตำบลหนองแดงผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถส) [ 6 ก.พ. 2561 ]131
26 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คส, หมู่ที่ 8 และหมู่ 9 ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น [ 5 ก.พ. 2561 ]329
27 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]116
28 อบต. บ้านใหม่ ประกาศการเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 9 จำนวน 2 สาย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 10 จำนวน 3 สาย(ตามรายละเอียดแนบ) [ 11 ม.ค. 2561 ]116
29 ประกาศ อบต.บ้านใหม่ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 [ 9 ม.ค. 2561 ]112
30 ประกาศ อบต.บ้านใหม่ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 [ 25 ธ.ค. 2560 ]108
31 ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศการเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านใหม่สามัคคี จำนวน 5 สาย และบ้านคลองเจริญ จำนวน 3 สาย [ 20 ธ.ค. 2560 ]119
32 อบต.บ้านใหม่ ประกาศการเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านโสกจานนาดี [ 15 ธ.ค. 2560 ]113
33 อบต.บ้านใหม่ ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น [ 14 ธ.ค. 2560 ]116
34 อบต.บ้านใหม่ ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น [ 14 ธ.ค. 2560 ]124
35 สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง [ 6 ธ.ค. 2560 ]117
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]120
37 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ต.ค. 2560 ]135
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด [ 27 ม.ค. 2560 ]116
39 กำหนดยื่นชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 10 ม.ค. 2560 ]256
40 กำหนดยื่นชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 8 ม.ค. 2559 ]147
 
|1หน้า 2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4344-4041, 0-4344-4135, 0-4330-6102
EMAIL : nongdangs@hotmail.com, nongdangs611@gmail.com
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign